Przycisk zamknięcia menu
OFERTA ZAMÓWIENIE CENNIK REGULAMIN KONTAKT
Nie mam jeszcze konta

Warunki Ogólne Umów Najmu
(obowiązują od dnia 01.05.2011r.)

§1 Obowiązywanie Regulaminu
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Najmu ( zwane dalej Regulaminem) obowiązują dla umów najmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego ( zwanego dalej Sprzętem ) zawieranych przez Idea Gastro Spółka Cywilna ( zwanej dalej Wynajmującym ) z siedzibą Będzinie, ul.Podskarpie 107 i stanowią, każdorazowo, integralną część umowy najmu.
2. Najemcą może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

§2 Zawarcie umowy
1. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Za zawarcie umowy uważa się złożenie przez Najemcę zamówienia faksem bądź mailem, na formularzu pobranym ze strony internetowej www.rent4event.pl.

§3 Oferta katalogowa
Sprzęt udostępniany Najemcy, odpowiada sprzętowi przedstawionemu w katalogu Wynajmującego oraz na stronie internetowej www.rent4event.pl, w zakresie swojej mocy i funkcji.

§4 Ceny
1. Ceny podane w katalogu oraz na stronie internetowej www.rent4event.pl są cenami netto i dotyczą terminu wynajęcia Sprzętu do trzech dni licząc od dnia odbioru Sprzętu przez Najemcę. Opłata za wynajem Sprzętu powyżej trzech dni, ustalana będzie odrębnie przez Najemcę i Wynajmującego.
2. W przypadku dostawy Sprzętu przez Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Najemcę , do ceny wynajmu każdorazowo dolicza się koszt transportu Sprzętu uzależniony od objętości wynajętego Sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach – w wysokości indywidualnie ustalonej przez Wynajmującego.
3. Do wyżej podanych należności każdorazowo dolicza się podatek VAT.

§5 Obowiązki Najemcy
1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty Sprzęt tylko w: celu i czasie uzgodnionych z Wynajmującym oraz zgodnie z jego rzeczywistym przeznaczeniem.
2. Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych przez Wynajmującego.
3. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których Sprzęt ma być dostarczony.
4. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Sprzętu przed: kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami od godziny jego dostawy do siedziby Najemcy do godziny jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego. W przypadku, gdy Najemca przewozi Sprzęt własnym transportem, odpowiedzialność Najemcy, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa od godziny pobrania Sprzętu od Wynajmującego do godziny jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego.
5. Wydanie i odebranie Sprzętu odbywa się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy.
6. Najemca nie może podnajmować Sprzętu w całości lub części osobom trzecim.

§6 Obowiązki Wynajmującego
1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Najemcy Sprzęt, zgodnie z zamówieniem oraz w terminie z Najemcą ustalonym.
2. Wynajmujący realizuje zamówienie wynajmu Sprzętu pod warunkiem, że zostało poprawnie złożone na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy Sprzętu.

§7 Warunki dostawy
1. Dostawa Sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru do pierwszych zamkniętych drzwi.
2. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków podnośnych.
3. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia Sprzętu są odrębnie naliczone przez Wynajmującego.
4. Najemca lub upoważniona przez niego osoba, winien być obecny przy dostawie Sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
5. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie, Wynajmujący może zostawić Sprzęt w miejscu uzgodnionym z Najemcą i będzie to równoznaczne z podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru sprzętu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia o odpowiedzialności Najemcy określone w §5 ust. 4 Ogólnych warunków umów najmu, stosuje się odpowiednio.
6. Obowiązek sprawdzenia dostawy Sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę.
7. Dostawy i odbiory Sprzętu w godzinach nocnych, w dni świąteczne lub wolne od pracy, są dodatkowo płatne.
8. Najemca zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek braki lub wady Sprzętu przy jego odbiorze od Wynajmującego.
9. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane. W przypadku uznania przez Wynajmującego, na wniosek Najemcy uszkodzeń Sprzętu, Najemca może zwrócić tylko uszkodzony Sprzęt oraz żądać zmiany ceny.

§8 Zwrot sprzętu
1. Najemca jest obowiązany zwrócić Sprzęt w uzgodnionym terminie, w takim stanie w jakim był dostarczony, tj. umyty/wyczyszczony, dokładnie zapakowany i dostępny do odbioru na poziomie parteru.
2. W przypadku stwierdzenia, że Sprzęt nie jest wyczyszczony, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami czyszczenia i wystawi Najemcy za tę usługę fakturę VAT.
3. Najemca jest obowiązany wysuszyć Sprzęt i jego elementy wykonane z tkanin, jeszcze przed zapakowaniem.
4. W przypadku zwrotu Sprzętu w terminie późniejszym niż ustalony w umowie najmu, Wynajmujący może naliczyć Najemcy dodatkową opłatę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
5. W przypadku, gdy Najemca odda Sprzęt, w całości bądź jakiejkolwiek części w stanie nie nadającym się do użytku, Najemca pokrywa wartość uszkodzonego Sprzętu według Cennika strat.
6. W przypadku, gdy po upływie terminu wynajmu, Najemca zwróci Wynajmującemu, odnaleziony, a wcześniej uznany za zagubiony Sprzęt, nie uchyla to jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie Sprzętu i skutkuje obowiązkiem uiszczenia zapłaty za okres, w którym pozostawał on w posiadaniu Najemcy, według stawki odrębnie ustalonej przez Wynajmującego.
7. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego Sprzętu odbywa się w magazynie Wynajmującego, w obecności Najemcy i Wynajmującego lub upoważnionych przez nich osób i jest dla nich wiążąca, czego dowodem jest podpisany protokół odbioru Sprzętu.
8. Cennik strat jest dostępny na stronię internetowej www.rent4event.pl.
9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionego Sprzętu na podobny, spełniający takie same funkcje i w tej samej cenie.

§9 Płatności
1. Wynagrodzenie, na które składa się cena wynajmu Sprzętu określona w umowie, wraz z podatkiem VAT oraz ewentualne koszty transportu, jest płatne, najpóźniej, w dniu wydania Najemcy przez Wynajmującego Sprzętu.
2. Zawarcie umowy najmu oznacza obowiązek Najemcy wpłaty zaliczki w wysokości 30% netto wartości Sprzętu, w ciągu, najpóźniej, 3 dni od daty zawarcia umowy.
3. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie, jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy najmu, bez konieczności składania w tym zakresie przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.
4. Wynagrodzenie za czynności nieobjęte umową – w postaci wynagrodzenia za zwrot wynajętego sprzętu przez Najemcę po terminie, za mycie Sprzętu itp. jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego na fakturze VAT.
5. Zwłoka Najemcy w zapłacie całości lub części należności, powoduje naliczenie przez Wynajmującego odsetek ustawowych od zaległej kwoty.
6. Płatności realizowane winny być w formie przelewu na konto bankowe nr 46 1050 1096 1000 0090 7949 1776 prowadzone przez ING Bank Śląski SA.

§10 Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Jeśli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od umowy w terminie nie później niż 10 dni przed datą dostawy Sprzętu, poszkodowany może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto za wynajmowany Sprzęt.
2. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od umowy później niż 10 dni przed datą dostawy Sprzętu, poszkodowany może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto za wynajmowany Sprzęt.
3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Najemcy lub Wynajmującego w postaci działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od czyjejkolwiek woli, którym nie można było zapobiec, a które powstały po zawarciu umowy, Najemca i Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności opisanej w tym paragrafie i są zobowiązani jedynie do zwrotu pobranych wzajemnie zaliczek.

§11 Ubezpieczenie
1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez Wynajmującego.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego Sprzętu, jak również za wszelkie następstwa zdarzeń, działań lub zaniechań, tudzież wypadków powstałe w czasie, gdy Sprzęt był w jego posiadaniu oraz za wszelkie przypadki utraty Sprzętu.
3. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności opisanej w punkcie 2 zawierając we własnym zakresie stosowną umowę ubezpieczenia.

§12 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy najmu Sprzętu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą mocy.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji umowy najmu jest Sąd właściwy dla siedziby Strony pozwanej, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.